Định hướng hoạt động

Công ty INTIME đã hình thành từ năm 2008, sự thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh điều ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh doanh của công ty trong những năm tới. Chính sự thay đổi qua từng giai đoạn như vậy đã làm nên sự khác biệt trong việc đề ra định hướng phát triển của công ty và về cơ bản định hướng phát triển của Công ty trong năm tới như sau:

Thị trường

  • Trong thời gian sắp tới công ty sẽ khắc phục những khó khăn thách thức, từng bước khẳng định uy tín của mình.
  • Đầu tư có chọn lọc vào các dự án tiềm năng trong tương lai.
  • Quản lý tiền hàng, tổ chức thu mua hàng hóa đảm bảo số lượng, chất lượng và hiệu quả.
  • Tiếp tục mở rộng thị trường sang các thị trường và chuẩn bị nguồn nhân lực tiềm năng thông qua hệ thống tiếp thị.
  • Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực đào tạo, tăng thêm đội ngũ nhân viên bán hàng để tăng thêm sản lượng tiêu thụ và tăng lợi nhuận cho công ty.
  • Đẩy mạnh việc liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước. 

Nhân lực

  • Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của Công ty, xây dựng và phát triển nguồn lực về nhân sự mạnh về mọi mặt, đủ về chất lượng và số lượng, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.
  • Mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trong cũng như ngoài nước.
  • Tăng cường và hoàn thiện mô hình quản lý tài chính, xây dựng chiến lược định hướng cho công việc tài chính, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.